તલાટી અને જુનિયર કલાર્ક મોડલ ક્વિઝ

Created a year ago    
Total Attempts
1
Highest Score
13.3 %
Average Score
13.3 %

Average Duration

42.8 Seconds
Scores
90 - 100%
80 - 89%
70 - 79%
50 - 69%
0 - 49%
Durations
13.5 - 15 mins
10.5 - 12.5 mins
7.5 - 9.5 mins
< 7.5 mins

1MT2K1

Description

15 questions in 15 minutes

આ ક્વિઝ તલાટી અને જુનિયર કલાર્ક માટેની છે આ ક્વિઝ માં કુલ 15 પ્રશ્નો છે અને સમય 15 મિનિટ નો છે

Contributor