કરંટ અફેર્સ તા-28/12/2020

Created 5 months ago    
Total Attempts
3
Highest Score
40 %
Average Score
20 %

Average Duration

13.6 Seconds
Scores
90 - 100%
80 - 89%
70 - 79%
50 - 69%
0 - 49%
Durations
4.5 - 5 mins
3.5 - 4.4 mins
2.5 - 3.4 mins
< 2.5 mins

1MQCT1

Description

5 questions in 5 minutes

આજ તા 28/12/2020 ના 15 પ્રશ્નોની ક્વિઝ છે

Contributor