કરંટ અફેર્સ તા-28/12/2020

Created 3 years ago    
Total Attempts
4
Highest Score
40 %
Average Score
15 %

Average Duration

25.2 Seconds
Scores
90 - 100%
80 - 89%
70 - 79%
50 - 69%
0 - 49%
Durations
0.9 - 1 mins
0.7 - 0.8 mins
0.5 - 0.6 mins
< 0.5 mins
This quiz was scheduled to end on 12/21/2021 at 07:30 PM.

1MQCT1

Description

5 questions in 1 minutes

આજ તા 28/12/2020 ના 15 પ્રશ્નોની ક્વિઝ છે

Contributor